Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 1. Obecné
  Všeobecné podmínky
  1. Platí výhradně naše Všeobecné obchodní podmínky. Neuznáváme žádné protichůdné podmínky zákazníka, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše všeobecné obchodní podmínky platí i v případě bezpodmínečného provedení dodávky zákazníkovi navzdory znalosti rozporných podmínek.
  2. Veškeré uzavřené dohody jsou ve smlouvě uvedeny písemně.
  3. Naše všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu § 310 odst. 1 občanského zákoníku (BGB).
    
 2. Nabídky
  1. Objednávky, které jsou nabídkami ve smyslu § 145 BGB (německého občanského zákoníku), můžeme přijmout do dvou týdnů od jejich obdržení.
    
 3. Ceny a platební podmínky
  1. Není-li dohodnuto jinak, platí naše ceny "ze závodu", bez obalu; ten se účtuje zvlášť.
  2. Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta v našich cenách; bude uvedena zvlášť na faktuře v zákonné výši v den fakturace.
  3. Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.
  4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je čistá kupní cena splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud je plnění splatné a přijaté.
  5. Platby je třeba provést na adresu Deutsche Factoring Bank, Langenstraße 15-21, 28195 Brémy (viz poznámka na naší faktuře).
  6. Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Dále je oprávněn uplatnit právo na zádržné pouze tehdy, pokud se jeho protipohledávka zakládá na stejném smluvním vztahu.
    
 4. Úprava ceny a rezervace vlastního dodání
  1. Smluvně dohodnutá cena je předmětem rezervace. V případě dodávky máme nárok na poměrné zvýšení sjednané ceny, pokud se náklady na suroviny, energie, cla, odvody atd. v období od zadání objednávky do dodání bez našeho zavinění (např. v důsledku pandemie Corona nebo v případě vyšší moci) zvýšily o více než 10 % a výroba předmětu dodávky se v důsledku toho pro zákazníka prodražila. Zákazník musí být o zvýšení ceny informován nejméně 6 týdnů před dodáním; zákazník může proti zvýšení ceny vznést námitku do 10 dnů od obdržení oznámení. V případě námitky máme na výběr mezi odstoupením od smlouvy nebo dodáním za původně dohodnutou cenu. O tomto rozhodnutí musíme zákazníka neprodleně informovat. Pokud prohlásíme, že odstupujeme od smlouvy, jsou další nároky zákazníka vyloučeny.
  2. Pokud nebudeme schopni dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, za které neodpovídáme (nedostupnost služby), budeme o tom zákazníka neprodleně informovat a zároveň mu sdělíme předpokládaný nový termín dodání. Pokud služba nebude dostupná ani v nové dodací lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; zákazníkovi neprodleně vrátíme již zaplacené plnění. Za případ nedostupnosti plnění v tomto smyslu se považuje zejména včasné nedodání vlastními silami našeho dodavatele, pokud jsme uzavřeli kongruentní zajišťovací obchod, nezavinili jsme to ani my, ani náš dodavatel, ani nejsme povinni v jednotlivém případě obstarávat.
    
 5. Doba dodání
  1. Počátek námi stanovené dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. Naše povinnost dodat dále předpokládá včasné a řádné splnění závazků kupujícího.
  2. V případě prodlení s převzetím ze strany zákazníka a v případě zaviněného porušení jiných povinností součinnosti ze strany zákazníka jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody, včetně případných dodatečných výdajů, aniž je dotčeno právo na uplatnění dalších nároků.
  3. Jsou-li splněny podmínky uvedené v písmenu b) přechází riziko ztráty a nahodilého zhoršení na zákazníka v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s převzetím nebo v prodlení dlužníka.
  4. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními v případě transakce pro dodání do stanoveného data, jakož i v případě, že v důsledku prodlení s dodáním, za které odpovídáme, je zákazník oprávněn tvrdit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy zanikl.
   V opačném případě neseme odpovědnost v případě zpoždění dodávky pouze tehdy, pokud k němu došlo na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy, za které neseme odpovědnost; zavinění našich zástupců nebo zprostředkovatelů se přičítá nám. Pokud zpoždění dodávky není způsobeno úmyslným porušením smlouvy, za které odpovídáme, je naše odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu. Za tuto škodu odpovídáme rovněž pouze tehdy, pokud je prodlení s dodáním, za které odpovídáme, založeno na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti z naší strany.
  5. Dále v případě zpoždění dodávky ručíme za každý ukončený týden v rámci paušální náhrady za zpoždění ve výši 0,5 % hodnoty dodávky, nejvýše však 5 % hodnoty dodávky.
  6. Vyšší moc
   1. Pokud smluvní partner nemůže plnit své smluvní povinnosti v důsledku vyšší moci, je od plnění těchto smluvních povinností osvobozen, aniž by se dostal do prodlení, dokud překážka smlouvy nebude odstraněna. Druhá smluvní strana je zproštěna své povinnosti k protiplnění v rozsahu a po dobu, po kterou je smluvní straně bráněno ve splnění její smluvní povinnosti v důsledku vyšší moci.
   2. Vyšší moc je vnější nepředvídatelná událost, kterou nelze odvrátit nebo kterou nelze odvrátit včas ani při vynaložení rozumně očekávané péče a technicky a ekonomicky přiměřených prostředků. Jedná se zejména o přírodní katastrofy, války, stávky, pandemie, teroristické útoky, výpadky elektrické energie, výpadky telekomunikačního spojení a vládní omezení (např. sankce).
   3. Postižená smluvní strana to neprodleně oznámí druhé smluvní straně a informuje ji o důvodech vyšší moci a o předpokládané době jejího trvání. Snaží se využít všech technicky možných a ekonomicky odůvodnitelných prostředků, aby zajistila, že bude moci co nejrychleji opět plnit své závazky.
   4. Smluvní strany jsou povinny podle svých možností spolupracovat při odstraňování poruch v podnikání způsobených vyšší mocí. Pokud smluvní partner přesto není schopen plnit své smluvní závazky po delší dobu nebo trvale z důvodů vyšší moci, může odstoupit od smlouvy po uplynutí 3 měsíců od vzniku překážky plnění způsobené vyšší mocí, pokud v té době překážka plnění stále existuje.
  7. Další zákonné nároky a práva kupujícího zůstávají vyhrazeny.
    
 6. Převod rizika - náklady na balení
  1. Není-li ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je dohodnuto dodání "ze závodu".
  2. Přepravní obaly a všechny ostatní obaly v souladu s předpisy o obalech nebudou přijaty zpět. Zákazník je povinen uhradit likvidaci obalů na vlastní náklady.
  3. Pokud si to zákazník přeje, uhradíme dodávku s pojištěním přepravy. Náklady vzniklé v této souvislosti nese v tomto případě zákazník.
    
 7. Přijetí
  1. Naše pracovní výkony se považují za převzaté 2 týdny po našem oznámení o připravenosti k převzetí, pokud nám zákazník v této lhůtě písemně neoznámí existující podstatné vady.
  2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí pouze v případě, že vada ruší nebo podstatně snižuje obvyklé a/nebo smluvně předpokládané užívání díla a/nebo jeho hodnotu. Má-li dílo vady, které zákazníka neopravňují k odmítnutí převzetí, převzetí se uskuteční pod podmínkou odstranění vady.
  3. Odmítnutí převzetí nebo výhrady proti převzetí musí být učiněny neprodleně písemně s uvedením a popisem reklamované vady.
  4. Použití předmětu dodávky zákazníkem pro výrobní účely se považuje za převzetí.
    
 8. Odpovědnost za vady
  1. Nároky z vad na straně kupujícího předpokládají, že kupující řádně splnil svou povinnost provést kontrolu a oznámit vady podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).
  2. Pokud se na zakoupené věci vyskytne vada, máme právo volby mezi následným plněním ve formě odstranění vady nebo dodáním nové věci bez vad. V případě odstranění vady jsme povinni nést veškeré náklady nezbytné k odstranění vady, včetně nákladů na dopravu, cestovné, práci a materiál, pokud se nezvýší tím, že zakoupená věc byla převezena do jiného místa, než je místo plnění.
  3. Pokud dodatečné plnění selže, je kupující oprávněn podle své volby požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny.
  4. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zákazník uplatní nárok na náhradu škody na základě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zástupců nebo zprostředkovatelů. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu. Pokud zaviněně porušíme podstatnou smluvní povinnost, je v tomto případě odpovědnost za škodu rovněž omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
  5. Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, zdraví nebo zdraví zůstává nedotčena; to platí i pro povinnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
  6. Pokud není výše uvedeno jinak, je odpovědnost vyloučena.
  7. Záruční doba pro reklamace vad je 12 měsíců, ale pouze v případě, že je zakoupený předmět nový, počítáno od přechodu rizika. Pokud se smlouva vztahuje na použitý předmět koupě, je záruka vyloučena.
  8. Promlčecí lhůta v případě dodacího regresu podle §§ 478, 479 BGB zůstává nedotčena; činí 5 let a počítá se od dodání vadné věci.
  9. Jakákoli další odpovědnost za škodu, než je upravena výše, je rovněž vyloučena - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vyplývající z culpa in contrahendo, z jiných porušení povinností nebo z deliktních nároků na náhradu majetkové škody podle § 823 BGB. Pokud je nárok na náhradu škody vůči nám vyloučen nebo omezen, platí to i s ohledem na osobní odpovědnost za škodu našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.
    
 9. Vyhrazení vlastnického práva
  1. Vlastnictví zakoupené položky si ponecháváme až do obdržení všech plateb podle smlouvy o dodávce. V případě jednání zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si předmět prodeje zpět. Zpětné převzetí předmětu prodeje z naší strany nepředstavuje odstoupení od smlouvy, pokud jsme to výslovně písemně neprohlásili. Převzetí předmětu prodeje z naší strany je vždy odstoupením od smlouvy. Po zpětném převzetí předmětu prodeje jsme oprávněni jej realizovat; výtěžek z realizace se započte proti závazku zákazníka - po odečtení přiměřených nákladů na realizaci.
  2. Kupující je povinen zacházet s předmětem prodeje s péčí; zejména je povinen jej na vlastní náklady přiměřeně pojistit na náhradní hodnotu proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží. V případě potřeby údržby a revizí je zákazník povinen tyto práce provést včas na vlastní náklady. Zákazník je povinen nás neprodleně písemně informovat o případném zabavení nebo jiných zásazích třetích osob. Zákazník nese náklady na odvrácení těchto nároků v souladu s § 771 občanského zákoníku (ZPO), pokud tyto náklady nelze vymáhat po třetí osobě.
  3. Kupující je oprávněn prodat předmět prodeje v rámci běžného obchodního styku; tímto na nás postupuje veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty naší pohledávky, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho zákazníkovi nebo třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda byl předmět prodeje dále prodán bez zpracování nebo po něm. Zákazník je oprávněn tuto pohledávku vymáhat i po postoupení. Naše oprávnění vymáhat pohledávku sami tím není dotčeno. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud zákazník plní své platební povinnosti z inkasovaných výnosů, není v prodlení s placením a zejména nebyl podán návrh na konkurz nebo vyrovnání či insolvenční řízení nebo nebyly pozastaveny platby. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace nezbytné k vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí osoby) o postoupení.
  4. Zpracování nebo přeměna předmětu prodeje zákazníkem se vždy provádí pro nás. Pokud je předmět prodeje zpracováván s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty předmětu prodeje (konečné fakturované částky včetně DPH) k ostatním zpracovávaným předmětům v době zpracování. Ve všech ostatních ohledech platí pro předmět vzniklý zpracováním totéž, co pro předmět prodeje dodaný s výhradou vlastnictví. Pokud je předmět prodeje neoddělitelně smíchán s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví i k novému předmětu v poměru hodnoty předmětu prodeje k ostatním smíšeným předmětům v okamžiku smíchání. Dojde-li ke smísení tak, že za hlavní věc bude považována věc zákazníka, má se za to, že je dohodnuto, že zákazník na nás převádí spoluvlastnický podíl v poměrné výši. Takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás zákazník uchovává v úschově.
  5. Kupující na nás rovněž postupuje pohledávky k zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou třetí osobě spojením předmětu prodeje s pozemkem.
  6. Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme zajištění, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich zajištění převyšuje pohledávku, která má být zajištěna, o více než 10 %; volba zajištění, které má být uvolněno, je na nás.
    
 10. Místo příslušnosti - Místo plnění
  1. Pokud je zákazník obchodníkem, je místem soudní příslušnosti naše sídlo; jsme však oprávněni žalovat zákazníka také u soudu v místě jeho bydliště.
  2. Platí právo Spolkové republiky Německo; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
  3. Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je naše sídlo zároveň místem plnění.
    
 11. Ochrana údajů
  Dodržujeme příslušná právní ustanovení o ochraně osobních údajů zákazníků. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.bvl-cleaning.com/en/privacy.